POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

6. decembra 2021 o 16,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v kinosále obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Schválenie nájomcu v bytovom dome Školská 2A
 6. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Margecany
 7. Zmluva o poskytovaní služieb na úseku odpadového hospodárstva – WasteServis s.r.o
 8. Zmluva o spolupráci pri vybudovaní optickej siete – Towercom, a.s.
 9. Rozpočtové opatrenie č. 8,9,10
 10. Predloženie žiadosti projektu „Výstavba detského ihriska v Rolovej Hute“
 11. Nájomná zmluva na pozemky pre Detské ihrisko v Rolovej Hute
 12. Došlé žiadosti
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Schválenie uznesenia
 16. Záver

Rokovanie OZ bude prebiehať za dodržania  protipandemických opatrení.

                        Ing. Igor  Petrik – starosta obce

                                                                                                                    

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: