POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom zriadení zvoláva na deň

16. januára 2012 o 16,30 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. Projekt „ Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá“

6. Zmluva o dielo č. 009/20/12-RZ so zhotoviteľom Brantner

Krompachy s.r.o.

7. Došlé žiadosti

8. Rôzne

9. Diskusia

10. Schválenie uznesenia

11. Záver

Ing. Igor Petrik

starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: