POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

25. októbra 2021 o 16,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v prístavbe kultúrneho domu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-9/2021
 6. Rozpočtové opatrenie č. 6, č.7
 7. Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce Margecany
 8. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Environmentálny fond – vodovod Pod Horou
 9. Žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií – Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu v obci Margecany
 10. Došlé žiadosti
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

 

                  Ing. Igor Petrik – starosta obce

 

 

 

                                                                   

Zaujalo vás to? Zdieľajte: