POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

6. septembra 2021 o 16,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v prístavbe kultúrneho domu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Ročný plán zdokonaľovacej prípravy členov DHZO na výcvikový rok 2021/2022
 6. Rozpočtové opatrenie č. 4, č.5
 7. Odkúpenie pozemkov – lokalita Pod Horou
 8. Nájomná zmluva – KSK
 9. Zmluva o budúcej zmluve – zriadenie vecného bremena –VSD a.s.
 10. Investičné zámery – kultúrny dom, cyklotrasa k lávke
 11. Protokol o odovzdaní a prevzatí vlastníctva nehnuteľného majetku-pozemok cintorín
 12. Odkúpenie pozemku pri moste cez miestny potok Bystrá
 13. Došlé žiadosti
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Schválenie uznesenia
 17. Záver

                                     Ing. Igor  Petrik -starosta obce

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: