POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

14. júna 2021 o 16,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v kinosále  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Schválenie nájomcu v bytovom dome Školská 2A
 6. Rozpočtové opatrenie č. 3
 7. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve   – Deduško n.o.
 8. Správa o plnení Programu rozvoja obce
 9. Aktualizácia Programu rozvoja obce
 10. Akčný plán 2021 – 2023
 11. Došlé žiadosti
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Schválenie uznesenia
 15. Záver

 

    Ing. Igor  Petrik – starosta obce

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

Zaujalo vás to? Zdieľajte: