POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

17. mája 2021 o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v kinosále  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Zápisy do obecnej kroniky
 6. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 3/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
 7. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-3/2021
 8. Rozpočtové opatrenie č.1 a č. 2
 9. Zmeny a doplnky územného plánu č. 3
 10. Zmluva o poskytovaní služieb – zabezpečenie protipožiarnej ochrany
 11. Kybernetická bezpečnosť
 12. Elektronický systém monitorovania zberu odpadov
 13. Záverečný účet obce za rok 2020
 14. Došlé žiadosti
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Schválenie uznesenia
 18. Záver

          Ing. Igor  Petrik – starosta obce

                                                                                                

 

 

 

 

                                                                       

Zaujalo vás to? Zdieľajte: