POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

22. marca  2021 o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v kinosále  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Rozpočet obce na roky 2021 – 2023
 6. Príloha č.1 k VZN č.1 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce
 7. Došlé žiadosti
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesenia
 11. Záver

 

                                                Ing. Igor  Petrik – starosta obce

                                                                                               

Zaujalo vás to? Zdieľajte: