POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

15. február 2021 o 17,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v kinosále  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Schválenie nájomcu v bytovom dome Školská 2
 6. Vyhodnotenie pripomienok občanov k Územnému plánu obce Margecany
 7. Podanie žiadosti na Environmentálny fond – projekt „ Základná škola s materskou školou Margecany, Učebňový pavilón – nútené vetranie s rekuperáciou“
 8. Rozpočtové opatrenie č.9
 9. Došlé žiadosti
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

                                          Ing. Igor  Petrik – starosta  obce

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: