POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

14. december 2020 o 16,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v kinosále  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Dodatok č. 3 k VZN č. 3 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Margecany
 6. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne   odpady a drobné stavebné odpady na území obce
 7. Dodatok č.1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č.8/2020
 8. Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č.8/2021
 9. Žiadosť o poskytnutie NFP – Environmentálny fond
 10. Rozpočtové opatrenie č.8
 11. Došlé žiadosti
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Schválenie uznesenia
 15. Záver

 Ing. Igor  Petrik – starosta obce

          

Zaujalo vás to? Zdieľajte: