POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

30. november 2020 o 15,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v kinosále  obecného úradu.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
  3. Kontrola uznesenia
  4. Pripomienky a návrhy občanov
  5. Nájomná zmluva KSK – „ Rekonštrukcia autobusovej zastávky – Partizánska ulica „
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Schválenie uznesenia
  9. Záver

 

                                      Ing. Igor Petrik – starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: