POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

9.november 2020 o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v kinosále  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Schválenie nájomcu v bytovom dome Školská 2A
 6. Dodatok č. 3 k VZN č. 3 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Margecany
 7. Rozpočtové opatrenie č.5 a č.6
 8. Žiadosť o poskytnutie NFP – rekonštrukcia autobusovej zastávky – Partizánska ulica
 9. Došlé žiadosti
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

 

Rokovanie OZ bude prebiehať v kinosále z dôvodu zabezpečenia ochrany života a zdravia všetkých zúčastnených. Pre poslancov budú zabezpečené ochranné pomôcky – rukavice.

                       Ing. Igor  Petrik –  starosta  obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: