POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

28. september 2020 o 16,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v kinosále  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Zápisy do obecnej kroniky
 6. Dodatok č. 2 k VZN č. 2 /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Margecany
 7. Rozpočtové opatrenie č.3 a č.4
 8. Podanie žiadosti – výzva Ministerstva hospodárstva SR k dotácii na výstavbu nabíjacích staníc pre elektromobily
 9. Investičný zámer – rekonštrukcia autobusovej zastávky – Partizánska ulica
 10. Došlé žiadosti
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

Rokovanie OZ bude prebiehať v kinosále z dôvodu zabezpečenia ochrany života a zdravia všetkých zúčastnených. Pre poslancov budú zabezpečené ochranné pomôcky – rukavice.

Prítomná verejnosť si musí chrániť tvár  ochrannými prostriedkami.

                Ing. Igor  Petrik –  starosta  obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: