POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom zriadení zvoláva na deň

12. decembra 2011 o 16,30 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. Dodatok č.2 k VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

Margecany

6. Úprava rozpočtu obce

7. Došlé žiadosti

8. Rôzne

9. Diskusia

10. Schválenie uznesenia

11. Záver

Ing. Igor Petrik

starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: