POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

29. júna 2020 o 16,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v kinosále  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Zápisy do obecnej kroniky
 6. Záverečný účet obce za rok 2019
 7. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-5/2020
 8. Rozpočtové opatrenie č.1 a č.2
 9. VZN o ochrannom pásme pohrebiska v obci
 10. Dodatok č.1 k Prílohe č.1 k VZN č.1 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce
 11. Projekt: Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica
 12. Došlé žiadosti
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Schválenie uznesenia
 16. Záver

Rokovanie OZ bude prebiehať v kinosále z dôvodu zabezpečenia ochrany života a zdravia všetkých zúčastnených. Pre poslancov budú zabezpečené ochranné pomôcky – rukavice.

Prítomná verejnosť si musí chrániť tvár  ochrannými prostriedkami.

                     Ing. Igor  Petrik – starosta obce

                                                                                              

Zaujalo vás to? Zdieľajte: