POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

30. marca 2020 o 15,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v kinosále  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Rozpočet obce na roky 2020 – 2022
 6. Príloha č.1 k VZN č.1 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce
 7. Rozpočtové opatrenie č.12/2019
 8. Projekt: „Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Margecany“
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesenia
 11. Záver

 

Rokovanie OZ bude prebiehať v kinosále z dôvodu zabezpečenia ochrany života a zdravia všetkých zúčastnených a pre všetkých poslancov budú zabezpečené ochranné pomôcky /rúška a rukavice/.

Rokovanie  OZ je verejné a verejnosť  sa ho môže zúčastniť  v priestoroch prístavby so zvukovým  prenosom  z rokovania OZ. Prítomná verejnosť si musí chrániť tvár  ochrannými prostriedkami.

                                 Ing. Igor  Petrik –    starosta  obce

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: