POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

9. marca 2020  o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
  3. Kontrola uznesenia
  4. Pripomienky a návrhy občanov
  5. Projekt: Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica
  6. Došlé žiadosti
  7. Rôzne      
  8. Diskusia
  9. Schválenie uznesenia
  10. Záver

 

Ing. Igor  Petrik –  starosta  obce

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: