POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

11. decembra  2019  o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č.8/2020
 6. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Margecany
 7. Dodatok č.1 k VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Margecany
 8. Dodatok č.1 k Prílohe VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Margecany
 9. Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o. – odkúpenie kotolne
 10. Rozpočtové opatrenie č. 10 a č. 11
 11. Došlé žiadosti
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Schválenie uznesenia
 15. Záver

                                     Ing. Igor  Petrik –  starosta  obce

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: