POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

28. októbra 2019 o 17,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Schválenie nájomcov v bytovom dome Jarná 57 a Školská 2
 6. VZN obce Margecany o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
 7. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Margecany
 8. VZN o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Margecany
 9. VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Margecany
 10. Žiadosť o poskytnutie dotácie Envirofond 2020
 11. Zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena-vodovod a kanalizácia Pod hôrou
 12. Darovacia zmluva – MV SR
 13. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-9/2019
 14. Rozpočtové opatrenie č. 8 a č. 9
 15. Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o. – odkúpenie kotolne
 16. Došlé žiadosti
 17. Rôzne
 18. Diskusia
 19. Schválenie uznesenia
 20. Záver

                              Ing. Igor  Petrik – starosta obce

                                                                                             

Zaujalo vás to? Zdieľajte: