POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

16. septembra 2019  o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Multifunkčné ihrisko pri TJ Lokomotíva Margecany – podanie žiadosti o NFP 
 6. Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o. – ponuka na odkúpenie kotolne
 7. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-6/2019
 8. Rozpočtové opatrenie č.6
 9. Došlé žiadosti
 10. Rôzne – infraštruktúra pod Hôrou – informácia
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

 Ing. Igor  Petrik – starosta obce

                                                                                                

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: