Pozvánka

Starosta obce Margecany v zmysle ust. §12 zákona o obecnom zriadení zvoláva na deň

30. augusta 2019  o 16,30 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
  3. Kontrola uznesenia
  4. Pripomienky a návrhy občanov
  5. Dexia komfort úver – prefinancovanie existujúceho úveru
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Schválenie uznesenia
  9. Záver

Ing. Igor  Petrik, starosta  obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: