POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

24. júna  2019  o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Záverečný účet obce za rok 2018
 6. Rozpočtové opatrenie č.3
 7. Sadzobník cien k VZN o úhradách za poskytované služby Obcou Margecany
 8. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Margecany
 9. Došlé žiadosti
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

    Ing. Igor  Petrik – starosta  obce

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: