POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

20. mája  2019  o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Investičný zámer spoločnosti Karmen – veľkoobchod potravín s.r.o. Prešov – rekonštrukcia budovy potravín pri železničnej stanici
 6. Sadzobník cien k VZN o úhradách za poskytované služby Obcou Margecany
 7. Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov cez vodnú nádrž Ružín
 8. Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
 9. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-3/2019
 10. Rozpočtové opatrenie č.1 a č.2
 11. Došlé žiadosti
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Schválenie uznesenia
 15. Záver

Ing. Igor  Petrik –  starosta  obce

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: