POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

25. marca 2019  o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Zápisy do obecnej kroniky
 6. Rozpočet obce na roky 2019 – 2021
 7. Príloha č.1 k VZN č.1 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce
 8. Došlé žiadosti
 9. Rôzne – hlavné investičné aktivity obce na rok 2019
 10. Diskusia
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver

  

Ing. Igor  Petrik – starosta obce

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: