Pozvánka

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom zriadení zvoláva na deň

7. novembra 2011 o 16,30 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. Plán pre núdzové zásobovanie pitnou vodou v krízových situáciách

6. VZN o hospodárení a nakladaní s majetkom obce – dodatok č.1

7. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-9/2011, úprava rozpočtu obce

8. Dodatok k dodávateľskej zmluve – projekt Zmena palivovej základne

v prospech biomasy a zníženie energetických strát KD v Margecanoch

9. Došlé žiadosti

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Schválenie uznesenia

13. Záver

Ing. Igor Petrik

starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: