POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

18. februára 2019  o 17,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Schválenie nájomcov v bytovom dome Školská 2A, Školská 2
 6. Program odpadového hospodárstva obce Margecany
 7. Zápisy do obecnej kroniky
 8. Doplnenie členov komisie finančnej, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania
 9. Došlé žiadosti
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

 

        Ing. Igor  Petrik – starosta obce

          

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: