POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

10.  decembra  2018  o 17,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Schválenie nájomcu v bytovom dome Olše 75
 6. Rozpočtové opatrenie č. 8
 7. Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o – ukončenie činnosti kotolne
 8. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
 9. Rozšírenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Margecany
 10. Došlé žiadosti
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver                                                   

                             Ing. Igor Petrik –  starosta  obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: