POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle  par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

3.  decembra 2018  o 17,00 hod.

ustanovujúce zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v prístavbe kultúrneho domu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce,odovzdanie osvedčení o zvolení
 3. Zloženie sľubu starostu obce
 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 5. Vystúpenie starostu obce
 6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Voľba návrhovej komisie
 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 10. Poverenie na výkon funkcie zástupcu starostu obce
 11. Zriadenie komisií, voľba predsedov a členov komisií
 12. Určenie platu starostu obce
 13. Schválenie sobášiacich matričného úradu
 14. Diskusia
 15. Záver

                  Ing. Igor  Petrik – starosta  obce

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: