POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

22. októbra 2018  o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

          Program zasadnutia:

 1. Otvorenia zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
 6. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-9/2018
 7. Rozpočtové opatrenie č.6 a č.7
 8. Rámcová zmluva Ekover s.r.o. Spišské Vlachy
 9. Došlé žiadosti
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

                      Ing.  Igor Petrik –   starosta obce                                                                          

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: