POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

15. augusta 2018  o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

          Program zasadnutia:

 1. Otvorenia zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Rozšírenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Margecany – podanie projektu
 6. Nájomná zmluva – denný stacionár Školská 2
 7. Došlé žiadosti
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesenia
 11. Záver

 

Ing. Igor  Petrik –  starosta  obce

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: