Pozvánka

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

2. augusta 2018 o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenia zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022
 6. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce na nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022
 7. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-6/2018
 8. Rozpočtové opatrenie č. 4 a č.5
 9. Prijatie úveru – financovanie projektu „Spoločné zariadenie obce Margecany“
 10. Príloha č.1 k VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce
 11. Dodatok č. 4 k VZN č. 4/2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
 12. Došlé žiadosti
 13. Rôzne – nájomná zmluva ŽSR
 • biologicky rozložiteľný odpad
 • zámer jasle
 • opatrovateľská služba
 • požiarny a bezpečnostný technik
 1. Diskusia
 2. Schválenie uznesenia
 3. Záver

Ing. Igor  Petrik, starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: