POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

25. júna 2018 o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

  Program zasadnutia:

 1. Otvorenia zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Komunitný plán sociálnych služieb obce 2018 – 2022
 6. Plány preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2018
 7. Zoznamy členov kontrolných skupín na rok 2018
 8. Správa o plnení Programu rozvoja obce za rok 2017
 9. Aktualizácia Programu rozvoja obce
 10. Akčný plán Programu rozvoja obce na obdobie 2018 – 2020
 11. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
 12. Rozpočtové opatrenie č. 3
 13. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií
 14. Došlé žiadosti
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Schválenie uznesenia
 18. Záver

                        Ing. Igor  Petrik  – starosta  obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: