POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

7. mája 2018 o 18,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenia zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Zriaďovacia listina DHZO
 6. Dokumentácia CO
 7. Požiarny poriadok obce
 8. Projekt – Telocvičňa ZŠ s MŠ Margecany- rekonštrukcia
 9. Rozpočtové opatrenie č.1 a č.2
 10. Došlé žiadosti
 11. Rôzne  
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

                                       Ing. Igor  Petrik – starosta obce

                                                                                             

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: