Pozvánka

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom zriadení zvoláva na deň

30. augusta 2011 o 16,30 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-6/2011, úprava rozpočtu obce

6. VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského

zariadenia

7. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska – dodatok č.1

8. Záložná zmluva č.801/505/2011 – zabezpečenie úveru zo ŠFRB

9. Došlé žiadosti

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Schválenie uznesenia

13. Záver

Ing. Igor Petrik

starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: