POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

26. februára  2018 o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

          Program zasadnutia:

 1. Otvorenia zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Zápisy do obecnej kroniky
 6. Zmluva o poskytovaní služieb na úseku životného prostredia a ochrany zdravia
 7. Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2015 o nájme nebytových priestorov – Záchranná služba Košice
 8. Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy- Východoslov. distribučná a.s.
 9. Voľba prísediaceho na Okresnom súde Spišská Nová Ves
 10. Plnenie rozpočtu obce za rok 2017
 11. Došlé žiadosti
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Schválenie uznesenia
 15. Záver

                                                   Ing. Igor  Petrik –  starosta  obce

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: