POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

4. decembra 2017 o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

          Program zasadnutia:

 1. Otvorenia zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Margecany
 6. Rozpočtové opatrenie č. 9
 7. Došlé žiadosti
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesenia
 11. Záver

        Ing. Igor  Petrik –   starosta  obce

 

 

 

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: