POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

20. novembra 2017 o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

          Program zasadnutia:

 1. Otvorenia zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Voľba prísediacich na Okresnom súde Spišská Nová Ves
 6. Dodatok č.2 k VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Margecany
 7. VZN č.4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 8. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-9/2017
 9. Rozpočtové opatrenie č. 7, č. 8
 10. Došlé žiadosti
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

                                                        Ing.Igor Petrik – starosta  obce

 

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: