POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

21. augusta 2017 o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

          Program zasadnutia:

 1. Otvorenia zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Kúpna zmluva – kotolňa Školská 2
 6. Prístavba a nadstavba hasičskej zbrojnice
 7. Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ
 8. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-6/2017
 9. Nájomná zmluva – multifunkčné zariadenie
 10. Rozpočtové opatrenie č.4 a č.5
 11. Došlé žiadosti
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Schválenie uznesenia
 15. Záver

         Ing. Igor  Petrik – starosta  obce

 

 

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: