POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

29. júna 2017 o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

          Program zasadnutia:

  1. Otvorenia zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
  3. Kontrola uznesenia
  4. Pripomienky a návrhy občanov
  5. Projekt: Regenerácia vnútrobloku Margecany
  6. Došlé žiadosti
  7. Rôzne –návrh na ocenenie predsedu KSK
  8. Diskusia
  9. Schválenie uznesenia
  10. Záver

       Ing. Igor  Petrik- starosta  obce

 

 

 

 

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: