POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

5. júna 2017 o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

          Program zasadnutia:

 1. Otvorenia zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2
 7. VZN č.3/2017 o chove, vodení a držaní psov na území obce Margecany
 8. Dodatok č. 1 k VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Margecany
 9. Projekt- Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v obci Margecany
 10. Projekt „Rozšírenie kapacity ZŠ – vytvorenie odborných učební“
 11. Došlé žiadosti
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Schválenie uznesenia
 15. Záver

                                                                          Ing. Igor  Petrik –  starosta  obce

 

 

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: