POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom  zriadení zvoláva  na deň

9. mája 2017 o 17,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

          Program zasadnutia:

 1. Otvorenia zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Schválenie nájomcu v bytovom dome 9 b.j. Školská 2A
 6. Schválenie nájomcu v bytovom dome 13 b.j. Školská 2
 7. Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Margecany
 8. VZN č. 1/2017 o záväznej časti Územného plánu obce Margecany s premietnutím Zmien a doplnkov č.2
 9. VZN č. 2/2017– Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice
 10. Program rozvoja obce 2016+ – vyhodnotenie plnenia a aktualizácia
 11. Projekt „Rozšírenie kapacity ZŠ – vytvorenie odborných učební“
 12. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-3/2017, rozpočtové opatrenie č.1
 13. Schválenie zápisov do obecnej kroniky
 14. Došlé žiadosti
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Schválenie uznesenia
 18. Záver

 

          Ing. Igor  Petrik –  starosta  obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: