POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

24. marca 2017 o 16,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

          Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Rozpočet obce na roky 2017 – 2019
 6. Príloha č.1 k VZN č.1 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce
 7. Priamy predaj majetku – rodinný dom s. č. 406 s pozemkom
 8. Projekt: „Zateplenie budovy obecného úradu v obci Margecany“
 9. Projekt: „Rozšírenie kapacity MŠ Margecany
 10. Došlé žiadosti
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

 Ing. Igor  Petrik – starosta  obce

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: