POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

10. februára 2017  o 16,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

          Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Nájomná zmluva s KSK
 6. Priamy predaj majetku – rodinný dom s. č. 406 a pozemkov C KN č. 580/38 a 580/95
 7. Ekover s.r.o.– ročná zmluva o nakladaní s odpadom
 8. Odpadservis s.r.o. – zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia
 9. Došlé žiadosti
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

 

        Ing. Igor  Petrik – starosta  obce

 

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: