POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

6. júna 2011 o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. Záverečný účet obce za rok 2010

6. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-3/2011, úprava rozpočtu obce

7. Smernica obce o verejnom  obstarávaní

8. Zmluva o finančnej pomoci v rámci projektu Regenerácia sídla

9. Zmluva o poskytovaní právnej služby

10. Schválenie platu starostu obce v zmysle novely zákona

11. Došlé žiadosti

12. Rôzne

13. Diskusia

14. Schválenie uznesenia

15. Záver

Ing. Igor Petrik

starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: