POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

5. decembra 2016 o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

   Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Schválenie nájomcu v bytovom dome Školská 2A
 6. Dodatok č.2 k Prílohe 1 k VZN č. 1  /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce
 7. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Margecany.
 8. Voľba hlavného kontrolóra obce
 9. Rozpočtové opatrenie č. 7
 10. Došlé žiadosti
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

 Ing. Igor  Petrik-  starosta  obce

 

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: