POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

25. októbra 2016 o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Schválenie nájomcov v bytovom dome 13 b.j. Školská 2
 6. Schválenie nájomcu v bytovom dome Olše 74
 7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
 8. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-9/2016
 9. Rozpočtové opatrenie č. 6
 10. Došlé žiadosti
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

Ing. Igor  Petrik –  starosta  obce

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: