POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

4. októbra 2016 o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Dodatok č.1 k Prílohe 1 k VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce
 6. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-6/2016
 7. Rozpočtové opatrenie č. 4
 8. Určenie výšky nájmu v nájomnom bytovom dome 13 b.j. Školská 2
 9. Dodatok č.2 k  Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č.8/2016 s dodávateľom služby Ekover s.r.o. Spišské Vlachy
 10. Došlé žiadosti
 11. Rôzne – redakčná rada Hlásnik, vyradenie majetku ZŠ, spôsob financovania projektu: „Spoločné zariadenia obce Margecany“, zámer odpredaja nehnuteľnosti – rodinný dom s.č.406
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

 

Ing. Igor  Petrik –  starosta  obce

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: