POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

23.   mája  2016  o 17,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Schválenie nájomcu v bytovom dome Školská 2A
 6. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
 7. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-3/2016, rozpočtové opatrenia č.1 a č.2
 8. VZN ktorým sa upravujú podrobnosti o organizácií miestneho referenda
 9. Denný stacionár – nájomná zmluva
 10. Došlé žiadosti
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

Ing. Igor  Petrik – starosta  obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: