POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva na deň

22.  februára 2016 o 17,00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Zápisy do obecnej kroniky
 6. VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 7. Schválenie nájomcov v bytovom dome Školská 2A a Olše 74
 8. Pristúpenie obce k projektovej žiadosti KSK o technickú pomoc „ELENA“
 9. Došlé žiadosti
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

Ing. Igor Petrik-  starosta obce

 

 

 

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: