POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva na deň

11.  januára 2016 o 16,30 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Prezentácia návrhu riešenia stavebného obvodu Pod Hôrou-DOM-OV SLOVENSKO, s.r.o.
 6. Bytový dom – 13 b. j. – žiadosť o odkúpenie
 7. Program rozvoja bývania – aktualizácia
 8. Program rozvoja obce Margecany 2016+, informácia
 9. Došlé žiadosti
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

Ing. Igor Petrik – starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: