POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva na deň

7.  decembra 2015 o 16,30 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. VZN o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu
 6. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
 7. Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce- cenník poplatkov
 8. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií
 9. VZN obce, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce
 10. Dodatok č.4 – Sadzobník cien k VZN o úhradách za poskytované služby Obcou Margecany
 11. Prijatie úveru na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Margecany
 12. Rozpočtové opatrenie č.9
 13. Došlé žiadosti
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Schválenie uznesenie
 17. Záver

Ing. Igor Petrik- starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: